آموزش

solidworks software

Solidworks

نرم افزار Solidworks عمدتا در طراحی مدل های صنعتی استفاده می شود. قابلیت های زیاد این نرم افزار باعث شده ... توضیحات بیشتر