آموزش نرم افزار

rhino software

Rhinoceros

راینو یک نرم افزار مدل سازی 3 بعدی هستش که از فرآیند NURBS استفاده میکنه. نوربز NURBS یک مدل ریاضی ... توضیحات بیشتر